راهبند با سامانه RFID

راهبند با سامانه RFID:

در برخی از پروژه های اجرایی می توانیم پیشرفت بدون توقف تکنولوژی را بفهمیم و کنترل ورودی که به انواع راهبند تجهیز گردیده و با تگ و یا کارت و یا تگ چسبی قابل تردد می باشد نمونه راهبند با سامانه RFID است.این سیستم به صورت بسیار دقیق و با کمترین خطا فقط به خودروهای دارای مجوز اجازه تردد می دهد و می توان در قسمت سیستم کنترل آن حذف و اضافه نیز انجام داد.

این کار در زمان گذشته توسط چندین نیروی انسانی انجام میگرفت و با خطا های متعدد و ایرادات دیگر و هزینه سه شیفت کاری همراه بود و هم اکنون به این سادگی قابل اجرا است.