شماره حساب ها

شماره حساب ها

مشتریان عزیز فروشگاه بزرگ اینترنتی دکاشاپ در هنگام خرید محصولات این فروشگاه باید به این نکته توجه داشته باشید که تمامی واریزی ها فقط به این شماره حساب ها و شماره کارت های بانک ملت، بانک سامان و بانک ملی ایران که به نام آقای حسین زمانی ارفعی می باشد باید انجام بپذیرد در غیر این صورت فروشگاه دکاشاپ هیچ مسئولیتی ندارد. قبلا از خرید و اعتماد شما به دکاشاپ سپاسگذاریم.

شماره حساب : 4157733148

شماره کارت : 8009 5533 3377 6104

شماره شبا : IR29-0120-0200-0000-4157733148

به نام : حسین زمانی ارفعی

شماره حساب : 8176218038

شماره کارت : 4568 6955 3376 6104

شماره شبا : IR29-0120-0000-0000-8176218038

به نام : حسین زمانی ارفعی

شماره حساب : 836-800-1002553-1

شماره کارت : 2393 3921 8610 6219

شماره شبا : IR34-0560-0836-8000-1002-5530-01

به نام : حسین زمانی ارفعی

شماره حساب : 0102663960006

شماره کارت : 6176 2949 9919 6037

به نام : حسین زمانی ارفعی