شماره حساب ها

مشتریان عزیز فروشگاه بزرگ اینترنتی دکاشاپ در هنگام خرید محصولات این فروشگاه باید به این نکته توجه داشته باشید که تمامی واریزی ها فقط به این شماره حساب ها و شماره کارت های بانک ملت، بانک سامان و بانک ملی ایران که به نام آقای حسین زمانی ارفعی می باشد باید انجام بپذیرد در غیر این صورت فروشگاه دکاشاپ هیچ مسئولیتی ندارد. قبلا از خرید و اعتماد شما به دکاشاپ سپاسگذاریم.

شماره حساب:
4157733148

شماره کارت:
8009 5533 3377 6104

شماره شبا:
IR290120020000004157733148

به نام: حسین زمانی ارفعی

شماره حساب بانک ملت

شماره حساب:
8176218038

شماره کارت:
9997 4658 3389 6104

شماره شبا:
IR290120000000008176218038

به نام: حسین زمانی ارفعی

شماره حساب بانک ملت

شماره حساب:
836-800-1002553-1
شماره کارت:
2393 3921 8610 6219
شماره شبا:
IR340560083680001002553001
به نام: حسین زمانی ارفعی

شماره حساب:
0102663960006

شماره کارت:
6176 2949 9919 6037

شماره شبا:
IR80 0170 0000 0010 2663 9600 06

به نام: حسین زمانی ارفعی

بانک ملی زمانی

شماره حساب:
218-115-288508-1

شماره کارت:
8629 9961 2910 5022

شماره شبا: IR850570021811500288508001

به نام: حسین زمانی ارفعی

شماره حساب پاسارگاد