مشاهده همه 7 نتیجه

با توجه به گسترش استفاده از لوازم برق در انواع ورودی ها ،ایمنی و استانداردهای آن نیز باید مد نظر قرار گیرد.رعیت یکی از نکات ایمنی برای انواع درب اتوماتیک قرار گیری کلید خروج می باشد که بایستی متناسب با بسیاری از عوامل دیگر انتخاب و خرید شود.