ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ 4 ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ 4 ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ 4 ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ:

تقسیم کننده تصویر 4 کانال سیماران همانطور که از نامش پیداست،جهت توزیع تصاویر میان آیفون های تصویری ساختمان هایی که تعداد واحد زیادی دارند،مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از تقسیم کننده تصویر 4 کانال سیماران سبب تسهیل در امر سیم کشی و همچنین بهبود کیفیت تصاویر آیفون تصویری در ساختمان های چند رایزری می شود.ارتباط میان پنل و تقسیم کننده تصویر توسط کابل کواکسیل برقرار می شود.در هنگام خرید توجه نمابید که برای راه اندازی در زیر 20 واحد آیفون تصویری سیماران نیاز نداریم و اما برای هر 64 واحد نصب سیستم دربازکن تصویری یک عدد کافی است.

 

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ 4 ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ
جهت نصب پنل تصویری سیماران از انواع مدل تقسیم کننده 4 کانال استفاده می شود.

 

نحوه و روش کارکرد تقسیم کننده 4 کاناله سیماران:

  • ­ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻐﺬﻳﻪ SFF730 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .
  •  ­ﺍﺯ V out ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ V in ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .
  •  ­ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ V out ﻭ G ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ Ω57 ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ٬ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
  • ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .
  • ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﻳﺰﺭ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺟﻴﻬﺎﻱ V3 , V4 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ٬ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪV1 ﻭ V2 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ .
  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﻞ ﺩﻡ ﺩﺭﺏ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 20 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
  • ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻮﺍﻛﺴﻴﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻐﺰﻱ ﺑﻪ V ﻭ ﺷﻴﻠﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ G ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .
  • ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺭﺍﻳﺰﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ٬ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ 4 ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﺋﻴﭽﺮ ﺗﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *