تک زمانه

کلمه تک زمانه مخصوص انواع جک پارکینگ میباشد که مدار کنترل آن ها دارای یک سرعت و یک مرحله میباشند و جک پارکینگی تنها با یک سرعت بسته میشوند. این برد کنترل ها دیگر تولید نمیشوند و اکثر جک های پارکینگ دارای قابلیت دو زمانه میباشند. یکی از این مثال ها جک پارکینگ هیدرولیک فادینی مدل NUPI 66 می باشد. این جک پارکینگی دارای قابلیت دو زمانه نمیباشد و برای این کار باید مدار کنترل آن را عوض کنید و از یک برد کنترل جدید استفاده کنید.

مطالب مرتبط:

 

 1. دو زمانه

 2. سه مرحله