دیستریبیوتر

ماژول دیستریبیوتر جهت پخش تصویر در طبقات بالای ساختمان بدون کاهش کیفیت استفاده میشود. پخش کننده تصویر زمانی بکار می رود که تعداد واحد ها بیشتر از 10 واحد می باشد و تعداد انشعابات خط تصویر خیلی زیاد باشد. پخش کننده تصویر کار ایزوله کردن هر یک از کانالهای خروجی و جداسازی آنها را از هم انجام می دهد.

به این صورت که اگر در ورودی پخش کننده تصویر 100 درصد تصویر را داشته باشیم در تمام کانالهای خروجی پخش کننده که به سمت IDSها می رود نیز 100درصد توان خروجی را داریم و کیفیت تصویر در تمام واحدها در یک سطح و عالیترین خواهد بود.

همچنین قابل توجه است زمانی که از پخش کننده تصویر استفاده می شود پشت هر کدام از IDS ها بین + و – خط تصویر باید یک مقاومت 75 اهم استفاده شود. این عمل امپدانس خط تصویر را برقرار میکند.

مطالب مرتبط:

 

 1. ایزولاتور

 2. مالتی پلکسر