ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺪﻳﻨﮓ سیماران

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺪﻳﻨﮓ سیماران

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺪﻳﻨﮓ سیماران

جهت بسیاری از ساختمان های پرواحد و بلوک های دارای دو ورودی که از سیستم آیفون تصویری سیماران می خواهند خرید و استفاده نمایند در قسمت انواع مدل پنل کدینگ تصویری تا 4 عدد را می توان به وسیله یک ماژول با نام سوئیچر هوشمند پنل کدینگ سیماران  به صورتی که از هر کدام از پنل ها زنگ واحد زده شود تصویر همان پنل و قسمت دربازکن و قفل برقی همان طرف فرمان بازشو میگیرد و از دوتا 4 عدد به راحتی بین هم سوئیچ می شود.

ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﭘﻨﻞ ﻛﺪﻳﻨﮓ (ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ 4 ﭘﻨﻞ ) ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
– ۱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪ ﭘﻨﻠﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻨﻠﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺪﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﻞ، ﭘﻨﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻨﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﻞ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ .
– ۲ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺉ ﻫﺮ ﭘﻨﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ SFF730 ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﻨﻞﻗﻔﻞ ﺩﺭﺑﺎﺯﻛﻦ ﺁﻥ ﭘﻨﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .
– ۳ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎﻱ Cn ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻴ ﻬﺎﻱ ﺩﻳﻜﻮﺩﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . (ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ SW/4P ﺑﺎ ﭘﻨﻞ کدینگ سیماران (D100) :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *