ضرب آخر

ضرب آخر، سرعت سوم آرام بند های سه مرحله میباشد. تنظیم سرعت اول و دوم در آرام‌ بند های دو سرعته به راحتی و توسط دو پیچ تنظیم در کنار آرام بند انجام می پذیرد. فرق آن در مدل سه سرعته در این می باشد که دو سانت و یا یک سانت آخر کار را این مدل آرام‌ بند ها ضرب آخر دارند، بدین معنی که می توانیم از بسته شدن حتمی درب مطمئن باشیم.

آیتم ضرب آخر در مورد درب های ورودی که به یک نمونه قفل برقی مجهز شده باشد را می توان با نصب آرام‌ بند سه سرعته بسیار نرم و بدون صدا باز و بسته نمود.

مطالب مرتبط:

 

 1. دو مرحله

 2. سه مرحله