جک درب پارکینگ جی بی دی GiBiDi

جک فوق العاده جی بی دی و حضور دائمی در ایران: