اجزاي داخلي مانيتور KW-4HP 

برد تغذيه براي تمام مانيتورهاي سيماران طرح واحدي دارد. برد صوت مانيتورهاي رنگي و سياه و سفيد نيز يكسان است. تنها در مدل هفت اينچ گوشي دار، طرح برد صوت متفاوت است اما از لحاظ مداري تفاوتي با ديگر مانيتورها ندارد.

 

تغذيه مانيتور 

تغذيه استفاده شده در مانيتورها، از نوع سوئيچينگ بوده و فاقد ترانسفورمر ورودي ميباشد و برق شهر مستقيما توسط پل ديود و خازن مربوطه به ولتاژ  DC تبديل ميشود، بنابراين هنگام تعميرات، به ولتاژ 308 ولتي دو سر خازن صافي دقت كنيد. آي سي سوئيچينگ پالسهائي توليد ميكند كه با آنها ترانزيستور ماس فت، ولتاژ DC را قطع و وصل ميكند. سپس ترانسفورمر ولتاژ آن را كاهش داده و در نهايت توسط ديود و خازنهاي مربوطه مجدا به DC تبدیل می شود .

نمونه ولتاژ خروجي توسط آي سي اپتو كوپلر به آي سي سوئيچينگ داده ميشود تا متناسب با آن پالسها را طوري توليد كند كه ولتاژ خروجي در حد 14 ولت ثابت باقي بماند. 

 

افزايش ولتاژ ورودي در اثر نوسان برق، به ترتيب باعث سوختن فيوز، وريستور، ديودهاي پل و خازن و در نهايت نيز ممكن است باعث سوختن ترانزيستور و آي سي سوئيچينگ شود. در بعضي حالات به علت جريان كشي بيش از حد ممكن است ديود يكسوساز خروجي نيز از كار بيافتد. اگر ولتاژ خروجي نوسان داشته باشد ميتواند از خازن 47 ميكروفارادي بالاي آي سي سوئيچنگ باشد. 

برد صوت مانيتور

مدار رفت و برگشت صوت، صداي زنگ و تايمر خاموش كردن مانيتور در برد صوت مانيتور قرار دارد. 

صداي ميكروفن با دو ترانزيستور تقويت شده و روي سيم شماره 1 قرار ميگيرد. صداي پنل هم از اين سيم گرفته شده و توسط ترانزيستور مربوطه تقويت شده به گوشي ميرود. در صورت فرمان زنگ در سيم شماره يك تايمر مربوطه صداي زنگ را براي مدت مشخصي به تقويت كننده و گوشي متصل ميكند. 

تايمر ديگري نيز به مدت 90 ثانيه ماجول تصوير را روشن نگاه ميدارد. هر دو تايمر توسط آي سي 4069 ساخته شدهاند.
كليد قطع كن نقش مهمي در اين برد را دارد و با كثيف شدن آن ايرادات مختلفي مانند قطع و وصل شدن صوت و صداي زنگ و غيره پيش مي آيد كه براي رفع اين ايرادات، آن را با اسپري كنتاكت شور خشك، شستشو دهيد.

ماجول تصوير 

سيگنال تصويرمستقيما توسط ترانزيستور تقويت كننده اوليه تصوير، تقويت ميشود. بنابراين اگر هنگام نصب سيم شماره 4 به ولتاژ تغذيه متصل شود اين ترانزيستور به احتمال زياد ميسوزد. در اين حالت يا تصوير سفيد است و يا به صورت نگاتيو ظاهر ميشود. ولتاژ ترانس هاي ولتاژ را ميتوانيد در كاتد ديود مربوطه چك كنيد. اگر اين ولتاژ بالاي 650 ولت باشد (حدود 800 ولت) به احتمال قوي لامپ تصوير سوخته است و تصوير تاريك است. اگر كمتر از اين مقدار باشد باعث تار و مات بودن تصوير ميگردد كه در اين حالت به ترتيب ديود هاي ولتاژ، ترانزيستورهاي راه انداز و در نهايت خود ترانس هاي ولتاژ را بررسي كنيد.

برد پنل: 

مدارات تقويت كننده مربوط به رفت و برگشت صدا در برد پنل قرار دارد. خرابي كيفيت صدا يا قطع بودن صداي تمام واحدها، اگر اشكال در سيم كشي نباشد، ميتواند ناشي از خرابي برد پنل باشد. در مواقع سوت كشيدن، خرخر و يا قطعي صدا از بيرون به داخل واحد ها، ميكروفن پنل را بررسي نمائيد.

در برد پنلهاي تصويري، مدارت مربوط به رله دربازكن و تغذيه دوربين نيز قرار دارد.
در پنلهاي تصويري، صداي ميكروفن با دو ترانزيستور تقويت شده و روي سيم شماره 1 قرار ميگيرد. صداي مانيتورها هم از اين سيم گرفته شده و توسط آي سي مربوطه تقويت شده به بلند گو ميرود. با كم كردن مقاومت 68 کیلو در ورودي اين آي سي در صورت لزوم ميتوان صدا را قوي تر كرد. سيم شماره 1 توسط ترانزيستور مربوطه فرمان بازكردن در را به رله درباز كن نيز ميدهد.

ديود زينر 13 ولت براي محافظت برد در در مقابل ولتاژ ورودي بالا در اثر استفاده از تغذيه هاي متفرقه يا جابجا بستن مثبت و منفي در هنگام نصب، در نظر گرفته شده و در اينگونه موارد، اين ديود ميسوزد تا بقيه مدار آسيبي نبيند. خرابي ديود زينر 10 ولتي نيز باعث زنگ خوردن دائم مانيتورها ميشود.

 

# : بررسی مانیتور آیفون تصویری سیماران  / راهنمای آیفون تصویری سیماران / راهنمای مانتیور آیفون تصویری سیماران تغذيه هاي سيماران داراي خروجي DC جهت تغذيه پنل و خروجي AC جهت راه اندازي قفل دربازكن و روشن كردن چراغهاي پشت پنل ميباشند. در بعضي از مدلهاي تغذيه پنل هاي صوتي، مدار زنگ نيز در داخل تغذيه تعبيه شده است. ولتاژ برق شهر توسط ترانسفورمر تا 12 الی 17 ولت كاهش پيدا ميكند و توسط پل ديود و خازن مربوطه به ولتاژ DC تبديل ميشود. در تغذيه پنلهاي تصويري SFF730 اين ولتاژ توسط مدار تثبيت كننده در مقدار 3/5 ولت ثابت نگهداشته می شود .

اجزاي داخلي تغذيه پنل تصويري SFF730

قبل از هر كاري ولتاژهاي خروجي تغذيه را چك كنيد. نداشتن خروجي در تغذيه موجب از كار افتادن كل سيستمميشود. موج افتادگي روي تصوير، اگر در اثر نزديكي مسير سيم تصوير به سيم برق نياشد، ميتواند ناشي از خرابي خازنصافي تغذيه باشد. اگر در اثر نوسان برق ولتاژ ورودي افزايش پيدا كند به ترتيب ترانس، فيوز، ديودهاي پل و خازناشكال پيدا خواهند كرد. اتصال كوتاه خروجي AC يا خرابي قفل، باعث سوختن فيوز مربوطه ميشود كه بايد با يك فيوز 3 آمپری جایگزین گردد خرابي پنل يا اتصال كوتاه در خروجي DC نیز می تواند به ترتيب باعث سوختن ترانزيستور ديود زنر و مقاومت 330 اهمی شود .

لازم به ذكر است كه در طرح جديد اين تغذيه كه با دو چراغ قرمز- خروجی AC  - و سبز - خروجیDC - قابل تشخيص است، مدار محافظت از اتصال كوتاه اضافه شده است كه خرابي هاي ناشي از اين حالت را از بين برده است. در اين نوع تغذيه اگر قفل يا لامپهاي پنل به خروجي DC متصل شود تغذيه، خروجي را قطع خواهد كرد. 

 

# : راهنمای آیفون تصویری / راهنمای آیفون تصویری سیمان / راهنمای تعمیر منبع تغذیه سیمارن 

 


ايرادات رايج دربازكنهاي صوتي

سيستم كلا خاموش است: ولتاژ تغذيه را چك كنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ به پنل نيز ميرسد 

هيچ واحدي در را باز نميكند : ولتاژ AC تغذيه را چك كنيد .

                                      از سالم بودن قفل اطمينان حاصل كنيد.

                                    قفل عمل ميكند، كليد دربازكن گوشيها را بررسي كنيد F به E اگر با اتصال سيمهاي

صدا از پنل به داخل قطع است :

                                        سیم  A قطع است 

                                       ميكروفن پنل خراب است

                                       اشكال در يونيت صوت پنل

صدا ازداخل به پنل قطع است :

                                      سیم B قطع است 

                                      بلندگوي پنل قطع يا سوخته است

                                      اشكال در يونيت صوت

هيچك از واحدها زنگ نميخورد :

                                     خروجی D را در تغذيه يا يونيت صوت با يك بلندگو چك كنيد. 

صدا از پنل به يك گوشي قطع است :

                                      بلندگوي گوشي قطع شده يا سوخته است

                                     اشكال در برد صوت گوشي 

صدا از يك گوشي به پنل قطع است :

                                       ميكروفن گوشي قطع شده يا سوخته است

                                       اشكال در برد صوت گوشي 

 

 ايرادات رايج دربازكنهاي تصويري

سيستم كلا خاموش است : ولتاژ DC تغذیه SF730 را چك كنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ به پنل نيز ميرسد 

هيچ واحدي در را باز نميكند :  ولتاژ AC تغذیه SF730 را چك كنيد 

                                     از سالم بودن قفل اطمينان حاصل كنيد

                                     اگر با اتصال L1 به L2 قفل عمل ميكند، رله دربازكن برد پنل را بررسي كنيد

تصوير تمام واحدها موج دار است :

                                           مسير سيم كشي از كنار سيم كشي برق رد شده است

                                              خازن صافي تغذيه SFF730 نشتي پيدا كرده و بايد تعويض شود 

صدا نداريم، زنگ نميخورد و قفل هم عمل نميكند :  قطعي در سيم شماره يك

صداي همه واحدها نويز دارد : سيم شماره 2 در پنل قطعي دارد 

                                      مسير سيم كشي از كنار سيم كشي برق رد شده است

                                       ميكروفن پنل خراب است

پنل سوت ميكشد : ميكروفن از جاي خود خارج شده يا شل شده است 

صداي همه واحدها از پنل به داخل ضعيف يا قطع است :  ميكروفن پنل خراب است   /  اشكال در برد پنل

صدا از داخل به پنل ضعيف يا قطع است : اشكال در برد پنل  / اشكال در بلندگوي پنل 

تمام واحدها يكسره زنگ ميخورد :  اشكال در برد پنل (زنر 10 ولتي سوخته است) 

ارتباط صوتي برقرار اما تصوير تمام واحدها قطع است :  سيم شماره 4 قطعي دارد  / اشكال در دوربين پنل

روي تصوير تمام واحدها خطوط عمودي داريم  : اشكال در دوربين پنل 

تصوير تمام واحدها برفك و نويز شديد دارد : اشكال در دوربين پنل

كيفيت تصوير همه واحدها نويزي و تار است  : استفاده از سوئيچر تك دربالا تر از 4 واحد  /استفاده از سيم كشي نازك قديمي (سيم توصيه شده: 0,6 فويل دار) 

با باز كردن در، تصوير براي لحظه اي جمع ميشود : استفاده از خروجي DC به جای AC براي قفل و لامپهاي پنل 

مانيتور خاموش است : کلید on , off در حالت off و خاموش است .  /تغذيه مانيتور سوخته است

گوشي يك مانيتور سوت ميكشد : ميكروفن از جاي خود خارج شده يا لق شده است 

صداي زنگ يك مانيتور قطع است : قطعي سيم يا سوختگي بلندگوي گوشي  / خرابي برد صوت مانيتور

مانيتور بعد از 90 ثانيه خاموش نميشود و يكسره روشن است : اشكال در برد صوت مانيتور 

صدا و زنگ داريم اما يك مانيتور در را باز نميكند : شاسي دربازكن مانيتور خراب است يا دكمه آن گير كرده است 

و زنگ داريم اما يك مانيتور تصوير ندارد :   سيم شماره 4 قطعي دارد 

                                                   جامپر دوتائي پشت مانيتور متصل نشده است

                                                  اشكال در ماجول تصوير

                                                  اشكال در برد صوت مانيتور

                                         

 

  #  :  راهنمای آیفون تصویری / راهنمای خطا یابی آیفون تصویری سیماران / راهنمای دربازکن های سیماران /  راهنمای دربازکن تصویری سیماران 

 


در سيستم سوئيچ پنل اينتركام نگهباني، روش سيم بندي با دو پنل را مشاهده كرديد. بعضي از ساختمانها بجاي پنل دوم نياز به دوربين يا دوربينهائي دارند كه با آن بتوانند محوطه پاركينگ يا جاهاي ديگر را كنترل كنند.براي رفع اين نياز نيز ميتوان از همان مدار قبل استفاده كرد، با اين تفاوت كه ديگر نيازي به سيم كشي قسمت صوتي و قفل پنل دوم را نداريم.

اضافه كردن دوربينهاي بيشتر توسط دستگاههاي كواد (براي 4 دوربين) يا مالتي پلكسر (براي 4 دوربين به بالا) انجام ميگيرد. با تنظيم دستگاه كواد ميتوانيد تصاوير دوربينها را به صورتهاي مختلف همزمان يا متوالي مشاهده كنيد.

توجه:
ميتوانند پنل يا دوربين را (INTERCOM) • كاربران داخل واحدها با زدن كليد وسط مانيتور انتخاب كنند.
 دستگاه در هر لحظه فقط قادر به نمايش تصوير پنل يا دوربين مي باشد و اگر كاربري با زدن دكمه وسط مانيتور تصوير را عوض كند اين تعويض براي تمام كاربران ديگر نيز انجام ميشود.

 

آیفون تصویری سیماران


در ساختمانهائي كه داراي دو درب مجزا هستند و ميخواهند دو پنل دربهاي ورودي با يك گوشي ارتباط برقرار كنند،شما ميتوانيد از مانيتورهاي دو ورودي سيماران يا از سيستمهاي هوشمند بهره بگيريد.در مانيتورهاي دو ورودي، براي هر پنل بايد سيم كشي مستقلي انجام گيرد اما در سيستمهاي هوشمند ، يك سوئيچرهوشمند، به طور اتوماتيك، گوشي واحدها را به دربي كه مراجعه كننده زنگ آن را زده است متصل ميكند. استفاده ازاين سيتمها با عث سادگي و صرفه جوئي در سيم كشي ميشود. اين سيتمها براي بيش از دو درب نيز موجود است كه بنابر سفارش توليد ميگردند.
نكته مهم:
• اگر به دليل دور بودن دو پنل يا هر دليل ديگري، مجبور به استفاده از تغذيه هاي مجزا براي هر پنل شديد، دقت كنيد كه در نهايت سيم منفي تغذيه ها را به هم متصل كنيد!
سيم بندي پنل هوشمند صوتي
ارتباط پنل و قفل همان درب را با ،SFF با زنگ زدن مراجعه كننده از هر پنل، سوئيچر هوشمند صوتي مدل 725گوشي برقرار ميسازد.
نيز ورودي پنل دوم هستند كه توسط اين سوئيچر به يك خروجي C و 2 B2 ،A ورودي پنل اول و 2 C و 1 B1 ، A1 جهت گوشيهاي صوتي تبديل ميشوند. تصميم باز كردن درب اول يا دوم توسط متصل كردن خروجي C و B ،A واحد
نيز به عهده اين سوئيچر ميباشد. Lock يا 2 Lock به 1 E مورد استفاده داراي دو صداي زنگ متفاوت است (صداي تن و صداي بوقلموني). با شنيدن نوع SFF706/ تغذيه مدل 3 زنگ، استفاده كننده متوجه ميشود كه گوشي ازكدام پنل زنگ خورده است.

سيم بندي پنل هوشمند تصويري يك واحدي با سوئيچر مدل 726 sff
براي ارتباط صوتي و تصويري يك مانيتور با دو پنل ( يا بيشتر )، در ساختمانهائي كه داراي دو درب مجزا هستند، شماميتوانيد يا از مانيتورهاي تصوير دو ورودي سيماران ( مانيتورهاي رنگي 5 يا 7 اينچ) استفاده كنيد يا از يك سوئيچرهوشمند بهره بگيريد. ارتباط پنل و قفل همان درب را با ،SFF با زنگ زدن مراجعه كننده از هر پنل، سوئيچر هوشمند تصويري مدل 726 مانيتور برقرار ميسازد.

 

اين سوئيچر براي هر پنل يك ورودي مستقل دارد. مشترك شاسي زنگ پنل اول به ورودي Call و مشترك شاسي زنگ پنل دوم به ورودي Call2  متصل ميشود. با زنگ زدن از هر پنل، ورودي همان پنل توسط سوئيچر به مانيتور متصل ميشود. 

 

توجه:
• حتي الامكان سعي كنيد فاصله هر پنل تا سوئيچر بيشتر از 25 متر نشود.
• اگر براي هر پنل از يك تغذيه مستقل استفاده كرديد، دقت كنيد حتما منفي تغذيه ها به يكديگر متصل شود.

 

سيم بندي پنل هوشمند تصويري بالاتر از يك واحدي با سوئيچر مدل SFF726 

در مدار قبل، توسط سوئيچر  SFF726  توانستيم دو پنل را به يك پنل عادي تبديل كنيم و از آن براي يك واحد استفاده كنيم. براي يك واحد به بالا نيز، خروجي سوئيچر هوشمند را مانند خروجي پنل در نظر گرفته و مشابه سيستم
هاي چند واحدي عادي، سيم بندي را مطابق شكل بعد انجام ميدهيم. 

 

 

 

سيم بندي پنل هوشمند تصويري با سوئيچر مدل SFF727

در سيستم هوشمندي كه از سوئيچر SFF727 استفاده ميكند كاربر حق انتخابي ندارد و مانيتور داخلي به پنلي كه آخرين بار از آن زنگ خورده است، متصل باقي ميماند. در مواردي كاربر نياز دارد كه از داخل ساختمان بتواند پنل مورد نظر خود را انتخاب كند. اينكار با استفاده از سوئيچر هوشمندSFF727  ميسر ميشود. 

با استفاده از سوئيچر هوشمند مدل SFF727  كه به عنوان سوئيچ پنل اينتركام نگهباني نيز شناخته ميشود، امكان انتخاب پنل با زدن دكمه وسط مانيتور، فراهم ميشود. 

سيم بندي اين سيستم مانند مدل SFF726 ميباشد با اين تفاوت كه دو پين اضافه ديگر نيز وجود دارد: 

1- :PIN8 مطابق نقشه زير هشتمين پين پشت مانيتورها توسط يك ديود معمولي به هم متصل شده و نهايتا به اين پين سوئيچر بسته ميشود. سيمهاي داراي ديود، به صورت آماده در بسته بندي سوءيچر موجود است. 

توجه:
براي كم شدن سيم بندي ها، در اين سوئيچر، از تكرار پين شماره 2 خوداري شده و تنها يك پين براي آن
وجود دارد كه اتصالات ديگر رانيز برقرار مينمايد.

آیفون تصویری سیماران


مانيتورهاي اين سيستم مجهز به شماره گير ميباشد كه قابليت ارتباط صوتي بين واحدها را فراهم ميكند و داراي
ويژگيهاي زير است:
١- قابليت ارتباط داخلي بين واحدها
٢- قابليت شماره گيري و كد دهي آسان
٣- قابليت انتقال زنگ به واحد ديگر
٤- قابليت انتظار مكالمه
٥- قابليت انتقال تصوير شفاف و بدون نويز تا 200 متر با استفاده از سيمهاي معمولي
۶- قابليت ارتباط با 2 پنل تصويري و پشتيباني هوشمندانه هر يك از پنلها .
٧- قابليت توسعه تا 220 واحد (كد)
• جهت ارتباط داخلي، گوشي را برداريد تا چراغ روي مانيتور روشن شود، سپس شماره داخلي مورد
نظر را گرفته و دكمه # را فشار دهيد.
• اگر چراغ روي مانيتور چشمك زن باشد، يعني خط اشغال است، در اين حالت هم ميتوانيد شماره
گيري كنيد و گوشي را نگه داريد. پس از آزاد شدن خط، واحد مقابل بلافاصله زنگ خواهد خورد.
• جهت انتقال زنگ به واحد ديگر، شماره داخلي مورد نظر را طبق معمول شماره گيري كنيد و در
انتها كليد دربازكن را يكبار فشار دهيد. پس از بازگشت اين كار را بار ديگر تكرار كنيد تا انتقال زنگ
كنسل شود.
• پس از اتمام سيم بندي، سيستم را روشن كرده و با كددهي به هر مانيتور شماره زنگ آن واحد را
مشخص كني. پس از هر # دو و سه بوق تائيد خواهيد شنيد:
* # شماره داخلي # 2200
شماره داخلي از 1 الي 220 ميتواند باشد. مثلا براي اختصاص شستي زنگ چهارم به يك مانيتور كد
*2200 # زير را روي مانيتور وارد كنيد: # 4

 

 

اتصالات مانيتور:
سيگنال صوت :AU
اتصال زمين : GND
خطوط ديتا (اطلاعات) : D و 2 D1
سيگنال تفاضلي تصوير :Vb و Va
اتصالات پنل:
سيگنال صوت :AU
اتصال زمين : GND
خطوط ديتا (اطلاعات) : D و 2 D1
سيگنال تفاضلي تصوير :Vb و Va
+ و- : تغذيه روشنايي پشت پنل فراز
اتصالات دربازكن :L و 2 L1
در پشت پنل كليدي وجود دارد كه شماره پنل را در سيستمهاي هوشمند كه ساختمان داراي دو درب ورودي است، را
انتخاب ميكند. در اين حالت يك پنل را روي يك و ديگري را روي شماره دو قرار دهيد و از دياگرام زير جهت سيم بندي
استفاده نمائيد. در سيستمهاي تك پنلي، كليد را روي پنل يك قرار دهيد. در غير اينصورت براي ارتباط با پنل
بايد دوبار دكمه مانيتور را فشار دهيد.

 

 

آیفون تصویری سیماران


هنگامي كه تعداد واحدها زياد باشد، به جهت زيبايي و سادگي سيم بندي، ميتوانيد از پنلهاي كدينگ سيماران استفاده كنيد كه داراي ويژگيهاي زير ميباشند:

ويژگيهاي سيستم:
١- استفاده از مانيتورهاي متداول سياه و سفيد و رنگي 4 سيم .
٢- قابليت كد دهي به هر واحد بطور دلخواه .
٣- قابليت فراخواني واحدها با صفحه كليد از طريق پنل كدينگ و قابليت نمايش كدها بر روي پنل .
۴- قابليت باز كردن درب از طريق پنل با استفاده از رمز اختصاصي كه كاربر تعيين مي كند .
۵- قابليت ارتباط مركز سوئيچ برد نگهباني با واحدها و بالعكس.
۶- قابليت استفاده از 4 پنل كدينگ بصورت هوشمند.

يك سيستم معمولي شامل پنل كدينگ و ديكودر ( به ازاء هر 4 واحد يك عدد )، و مانيتور مي باشد. براي زنگ زدن به واحدها، شماره واحد، سپس كليد زنگ را فشار دهيد.
براي باز كردن در ورودي با استفاده از رمز، كليد زنگ را فشارداده و رمز شش رقمي را وارد كنيد. در صورت خطا err و در صورت باز شدن  در علامت  pass نمايش داده مي شود. رمز پيش فرض 888888 

اتصالات مانيتور:
قرمز- صدا : A
آبي - اتصال منفي : G
زرد - اتصال مثبت : P
سفيد - سيگنال تصوير : V
اتصالات پنل:
سبز- صدا : A
مشكي - اتصال منفي : G
زرد - سيگنال تصوير : V
آبي – خط اول اطلاعات : AA
قهوه اي – خط دوم اطلاعات : BB

با يك كانكتور 5 سيمه، اتصالات پنل را به ورودي ديكودر اول متصل كرده و از خروجي آن نيز به ديكودرهاي بعد ببريد. 3 و 4 هر مانيتور متصل كنيد. ،2 ، هر ديكودر را به پايه هاي 1 V و P ،G ،A خروجي هاي  جهت وصول به كيفيت بهتر، مخصوصا در مسافت هاي طولاني (بيش از 50 متر)، سيگنال تصوير را توسط كابل به ديكودر ها متصل كنيد. در مسافتهاي بيش از 100 متر نيز از تقسيم كننده هاي (G شيلد به ،V كواكسيال (مغزي به تصوير، جهت تقويت سيگنال تصوير استفاده كنيد.

تعيين شماره واحدها در ديكودر
مربوطه را قطع و مانيتورهاي متصل به آن را نيز ( Input ) جهت تعيين شماره هر واحد، ورودي ترمينال ديكودر
1، كابل ورودي را مجددا وصل كنيد. حالا مانيتور اول را به - را در حالت 2 J خاموش يا قطع كنيد. بعد گذاشتن جامپر 1
وصل كرده و شماره واحد مورد نظر خود را از يك تا 4 رقمي توسط پنل وارد و كليد زنگ را فشار دهيد . CN1
مثلاً ( 101 + ) در صورت صحيح بودن عملكرد ، مانيتور مورد نظر بدون تصوير 3 با ر زنگ ميخورد اگر شماره
تكراري باشد مانيتور تنها يكبار زنگ خواهد خورد.
وصل كنيد و مرحله كد دهي را براي ( CN مانيتور اول را خاموش يا جدا كنيد و مانيتور دوم را به ترمينال ديكودر ( 2
اين مانيتور نيز تكرار كنيد . به همين روش ساير مانيتورها را نيز مي توانيد كد دهي كنيد . در پايان پس از قطع كابل
را وصل ( Input ) 2 ) قرار دهيد و سپس كابل ورودي ترمينال ديكودر - را در حالت كاركرد عادي ( 3 J ورودي جامپر 1
كنيد.
2 باشد. در آخرين ديكودر اين جامپر را روي - در همه ديكودرها بجز آخرين ديكودر، بايد در حالت 1 J جامپر 2
3 قرار دهيد. - حالت 2
نكته!
بجز ديكودر كد دهنده كه فقط بايد يك مانيتور جهت كد گيري به آن متصل باشد، بقيه ديكودرها و مانيتورها، درزمان
كد دهي ميتواند به سيستم متصل باشد.

 

نكته:
اگر كد پنل را تغيير دهيد، ديكودرها را نيز بايد مجددا برنامه ريزي كنيد. در غير اينصورت مانيتورها قادر به مشاهده دوربين پنل نخواهند بود. براي ساختمانهاي داراي بيش از يك درب از سوئيچر هوشمند پنل كدينگ استفاده ميشود. در اين حالت بايد دقت كنيد كد پنلها يكسان نباشد. از مانيتور داخل خانه تنها پنل شماره يك قابل مشاهده مي باشد و بقيه پنلها فقط با زنگ زدن به مانيتورها متصل مي شوند.

 

آیفون تصویری سیماران


اين حافظه جانبي به صورت كشوئي در كنار مانيتور قرار ميگيرد و با يك كانكتور 7تائي به آن متصل ميشود.

اين دستگاه به ازاي هر بار زنگ زدن و يا به صورت دستي يك تصوير از دم درب را ثبت نموده و بعداز پر شدن حافظه،تصوير اول را حذف و آخرين تصوير گرفته شده را جايگزين مي نمايد.انجام ميپذيرد. با استفاده AWAY و فعال كردن حالت اتوماتيك با شاسي RECORD عكسبرداري دستي با شاسيتاريخ و ساعت دستگاه، كه روي تصاوير ذخيره شده ثبت ميشود، ،REVIEW و به كمك دكمه TIME از دكمهتنظيم ميگردد. اين حافظه در دو مدل سياه و سفيد و رنگي موجود مي باشد. حافظه مدل سياه و سفيد 32 عكس بوده وبا قطع برق نيز پاك ميشود، اما حافظه رنگي قابليت ذخيره 255 عكس رنگي را داشته و با قطع برق نيز عكسها پاكنميشوند.
توجه:
• حافظه سياه و سفيد قابل استفاده با مانيتورهای " 3.5 رنگی نميباشد.
• بجاي استفاده از حافظه جانبي از مانيتور هاي گوشي دار رنگي 7 اينچ سيماران نيز ميتوانيد استفادهكنيد.

آیفون تصویری سیماران


جهت كنترل تردد در انواع پنلهاي صوتي يا تصويري مدل فوژان، ميتوان از ماجولهاي كارت خوان استفاده كرد. اين ماجولها برمبناي تكنولوژي عمل ميكند، بطوريكه با نزديك كردن ( RFID ) كارتهاي بدون تماس كارت مجاز به آن قفل برقي فرمان گرفته و درب باز مي شود. سيم بندي آن بسيار ساده است و كافيست تا سيم قرمز و مشكي را به + و – تغذيه متصل كرده و دو سيم ديگر را نيز با اتصالهاي قفل موازي در مدارات تصويري ) L و 2 L در مدارت صوتي، 1 F و E ) كنيد.

نحوه برنامه ريزي:
1 كارت مستر را جلوي پنل بگيري. دستگاه بوق زده و زرد ميشود. LED
2 تگ يا كارتهاي مورد نظر را يكي يكي مقابل پنل به منزله ثبت LED بگيريد، صداي بيپ به همراه سبز شدن آنها ميباشد.
3 براي خاتمه حالت تعريف، كارت مستر را دوباره نشان قرمز شود. LED دهيد يا 7 ثانيه صبر كنيد تا
4 براي پاك كردن كل حافظه، كافيست 4 بار كارت را نزديك پنل ببريد. به تعداد دفعات صداي بيپ شنيده خواهد شد. بعد از دفعه چهارم با قراردادن تگ يا كارت معمولي مقابل پنل حافظه پاك خواهد شد.

 

آیفون تصویری سیماران

 


پنلهاي تصويري طرح فراز شركت سيماران داراي سوئيچر داخلي بوده و در مدلهاي قديمي نيازي به تغذيه نداشته و تغذيه خود را از مانيتور واحدها تامين ميكنند. در مدلهاي جديد اين پنل به جهت اجباري مي باشد و پنل بدون SFF دسترسي به كيفيت مطلوبتر تصوير، استفاده از تغذيه مدل 730 آن كار نخواهد كرد.

 

توجه:
 پنلهاي بدون سوئيچر فراز بر حسب سفارش توليد ميشوند و سيم بندي آنها مطابق سيم بندي پنلهاي طرح فوژان ميباشد.

آیفون تصویری سیماران


1 سيم بندي پنل تصويري فوژان بالاتر از يك واحد، با سوئيچر تك كاناله
با استفاده از اين روش ميتوان از سيم كشي سيستم صوتي قبلي بدون هيچ تغييري استفاده كرد. براي سيم كشي تنها به
4 بعلاوه تعداد واحدها، سيم مورد نياز ميباشد.
هرچند اين روش ساده و اقتصادي است، اما براي بيش از 4 واحد، به جهت نويز و از بين رفتن شفافيت تصوير
توصيه نمي شود.

سيم بندي پنل تصويري فوژان بالاتر از يك واحد، با سوئيچر تك

در مانيتورهاي معمولي ميتوانيد از سوئيچرهاي تك كاناله مطابق شكل زير استفاده
كنيد كه در قوطي توكار پشت مانيتور جاسازي ميگردد:

ميتوانيد ،off اگر از مانيتورهاي مجهز به سوئيچر داخلي استفاده كنيد با قرار دادن كليدهاي پشت مانيتور در حالت
سوئيچر داخلي را فعال كنيد. در اين حالت سيم پنجم (قهوه اي) براي زنگ واحد استفاده خواهد شد.

2 -سيم بندي پنل تصويري فوژان بالاتر از يك واحد، با سوئيچر مجتمع
براي جلوگيري از پخش شدن سيگنال تصوير در واحدها و تاثير نويز روي تصوير حتي الامكان سعي كنيد از سوئيچرهاي
مجتمع استفاده كنيد.

سوئيچرهاي مجتمع سيماران براي تعداد واحدهاي زوج از 2 الي 10 واحد طراحي و ساخته شده است.

 

هشت واحديSFF721/8T سوئيچر مدل

 

براي تعداد واحدهاي بالاتر ميتوان سوئيچر 8 يا 10 واحدي را با انواع ديگر به شكل زير سري نمود.

 

نكته:
• اگر براي اتصالات دچار كمبود سيم شديد، ميتوانيد سيم 2 تمام مانيتورها را به هم متصل كرده و از يك رشته
سيم استفاده كنيد !
در شكل بعد نقشه سيم بندي پنل تصويري طرح فوژان را براي يك مجتمع هشت واحدي مشاهده ميكنيد.

 آیفون تصویری سیماران


اتصالات پنل:
1 : سبز - انتقال صدا، فرمان زنگ به مانيتور و فرمان درب بازكن به پنل
2 : بنفش - اتصال منفي
3 : قرمز - اتصال مثبت جهت تغذيه پنل
4 : قهوه اي - سيگنال تصويرس
+ و _ : زرد و آبي - تغذيه 12 ولتي مدار صوت و دوربين
مشكي - سر مشترك شاسي هاي زنگ : Call
خروجي جهت باز كردن قفل : L و 2 L1
اتصالات مانيتور:
1 : قرمز- انتقال صدا، فرمان زنگ به مانيتور و فرمان درب بازكن به پنل
2 : آبي - اتصال منفي
3 : زرد - اتصال مثبت جهت تغذيه پنل
4 : سفيد - سيگنال تصوير
5: قهوه اي – سيم زنگ ( در مانيتورهاي مجهز به سوئيچر داخلي)
توضيح :
ترمينال شماره 1 داراي سه سطح ولتاژ ميباشد:
سيم مشترك شاسيهاي زنگ) كه با مقاومت كوچكي ( 470 اهم) ) Call • فشردن شاسي زنگ آن را به
به منفي متصل است، وصل ميكند. اين حالت براي مانيتور به معناي فرمان به صدا در آوردن صداي
زنگ است (صفر ولت).
• در حالت مكالمه، ولتاژ اين ترمينال حدود 8 الي 10 ولت ميباشد.
• فرمان باز كردن قفل به پنل، با بالابردن ولتاژ اين ترمينال به بالاي 12 ولت توسط مانيتور انجام
ميگيرد.

توجه:
• مدار فوق ارتباط صوتي و تصويري بين پنل دم درب را با واحد مربوطه بدون نياز به تغذيه مخصوص برقرار
مينمايد. استفاده ازاين روش براي فواصل طولاني، به دليل افت ولتاژ و از بين رفتن شفافيت تصوير توصيه
نميشود. براي داشتن تصويري صاف و شفاف، حتي در مسافتهاي طولاني، از مدار صفحه بعد استفاده كنيد.
• جهت ارتباط از سيمهاي 0,6 فويل دار استفاده كنيد و براي جلوگيري از تاثير نويز روي تصوير، در فواصل
بالاي 50 متر بهتر است از سيم كواكسيال بهره بگيريد. در اين حالت مغزي سيم كواكسيال را به پين 4 (در
پنل و مانيتور) و شيلد آن را نيز به پين 2 (در پنل و مانيتور) متصل كنيد.

توجه:
• جهت ارتباط از سيمهاي 0,6 فويل دار استفاده كنيد و براي جلوگيري از تاثير نويز روي تصوير، در فواصل
بالاي 50 متر بهتر است از سيم كواكسيال بهره بگيريد. در اين حالت مغزي سيم كواكسيال را به پايه 4 (در
پنل و مانيتور) و شيلد آن را نيز به پايه 2 (در پنل و مانيتور) متصل كنيد.

آیفون تصویری سیماران


از شنبه تا چهارشنبه 9 الی 20 و پنجشنبه ها 9 الی 16کارشناسان دکاشاپ آماده پاسخگویی می باشند
 سفارشات : 09109048100 
02177198149 - 02177459918

نماد های فروشگاه

logo-samandehi
 اینماد

اطلاع رسانی از تخفیف و فروش ویژه

بزرگراه رسالت بین چهارراه سرسبز و دردشت ساختمان707
استفاده از مطالب دکاشاپ با ذکر منبع و لینک مستقیم به وب‌سایت مجاز است.