یک سوال بپرسید

دستگاه حضور و غیاب EB-920

دستگاه حضور و غیاب EB-920

دو شیوه شناسایی اثرانگشت و کارت ظرفیت بالای اثرانگشت و کارت