آموزش نصب پنل تصویری سیماران طرح فراز

پنلهاي تصويري طرح فراز شركت سيماران داراي سوئيچر داخلي بوده و در مدلهاي قديمي نيازي به تغذيه نداشته و تغذيه خود را از مانيتور واحدها تامين ميكنند. در مدلهاي جديد اين پنل به جهت اجباري مي باشد و پنل بدون SFF دسترسي به كيفيت مطلوبتر تصوير، استفاده از تغذيه مدل 730 آن كار نخواهد كرد.

 

توجه:
 پنلهاي بدون سوئيچر فراز بر حسب سفارش توليد ميشوند و سيم بندي آنها مطابق سيم بندي پنلهاي طرح فوژان ميباشد.

آیفون تصویری سیماران