راهبند با تردد متوسط / لیست قیمت راهبند با تردد معمولی /