نحوه لرن کردن ریموت:

  • دکمه A یا C ریموت را فشرده و نگه دارید.

  • دکمه لرن روی دستگاه را فشار دهید.

  • LED با چهار بار چشمک زدن سریع ذخیره شدن ریموت جدید را در حافظه اعلام خواهد کرد.

توجه: در صورت کددهی ریموت با دکمه A، رله 1 و 2 با دکمه های A و B عمل خواهند کرد.
در صورت کددهی ریموت با دکمه C، رله 1 و 2 با دکمه های C و D عمل خواهند کرد.


انتخاب مد فشاری / لحظه ای یا حافظه دار (ON/OFF)

  • دکمه لرن را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا LED به صورت چشمک زن سریع درآید.

  • در صورت فشردن دکمه A ریموت، حالت عملکرد لحظه ای / فشاری و با فشردن دکمه B ریموت، مد حافظه‌دار (ON/OFF) فعال خواهد شد و دستگاه در حالت انتخاب شده عمل خواهد کرد.


تنظیم مدت زمان تحریک رله ها در مد لحظه ای

  • دکمه لرن را به مدث 3 ثانیه فشارد داده و نگه دارید تا LED به حالت چشمک زن سریع درآید.

  • با فشردن دکمه C ریموت زمان تحریک رله 1/4 ثانیه و با فشردن دکمه D ریموت زمان تحریک رله 0/7 ثانیه تنظیم می‌شود.


پااک کردن حافظه ریموت

  • دکمه لرن را به مدت 10 ثانیه فشار داده و نگه دارید در ابتدا LED چشمک زن شده سپس روشن خواهد ماند.

  • دست خود را از روی دکمه لرن برداشته LED خاموش شده و حافظه کاملاً پاک خواهد شد.