دستگاه حضور و غیاب تایگر

صفحه1 از2

:تردد ایمن با محصولات کنترل تردد تایگر

در زمان های قدیم برای ثبت حضور و غیاب و یا کنترل تردد از کاغذ و خودکار استفاده میشد که باعث اصراف و از بین بردن منابع طبیعی و زمان و نیروی کار می گشت،اما حالا با آمدن دستگاه های الکترونیکی حضور و غیاب و کنترل تردد می توان تمام کارهایی که قبلا با مشکلات بسیار همراه بود را به سادگی انجام داد. ما در فروشگاه دکاشاپ به بررسی و معرفی انواع دستگاه حضور غیاب می پردازیم.