ارتباط داخلی صوتی مایسا

ارتباط داخلی دو طرفه و رو میزی با مایسا:

برای برقراری ارتباط داخلی بین دونفر به صورت رومیزی