سئوال از کارشناس

ارتباط داخلی الکتروپیک مدل 678 اصلی

√ دارای گوشی با دکمه فشاری √ ارتباط داخلی یک به یک √ اتصال توسط سه رشته سیم تلفنی √ اتصال ترانس مخصوص الکتروپیک
ارتباط داخلی الکتروپیک مدل 678 اصلی